Informácie

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky je súhrn dojednaní, na ktoré odkazuje text nejakej zmluvy, a ktoré ich navrhovateľ používa pre väčší počet uzatváraných zmlúv určitého druhu. Ide teda o "technický" doplnok k zmluve. Výraz "všeobecné obchodné podmienky" vznikol ako kalk nemeckého "Allgemeine Geschäftsbedingungen".

To by už aj stačilo tejto Wikipédi.